can i see your passport please

 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • This is my passport
 • Đây là hộ chiếu của tôi.
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • See you tonight
 • Gặp bạn tối nay
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • You see
 • Anh thấy đó
 • Let me see.
 • Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?

Những từ liên quan với CAN I SEE YOUR PASSPORT PLEASE

see