circular

/ˈsɚkjəlɚ/

 • Tính từ
 • tròn, vòng, vòng quanh
  1. a circular building: toà nhà hình tròn
  2. a circular movement: chuyển động vòng
  3. a circular railway: đường sắt vòng quanh thành phố
  4. a circular tour (trip): chuyến đi vòng quanh
  5. a circular tour (trip): chuyến đi vòng quanh
  6. a circular saw: cưa tròn, cưa đĩa
 • circular letter
  1. thông tư, thông tin
 • Danh Từ
 • thông tri, thông tư
 • giấy báo (gửi cho khách hàng)