established

/ɪˈstæblɪʃt/

  • Tính từ
  • đã thành lập, đã thiết lập
  • đã được đặt (vào một địa vị)
  • đã xác minh (sự kiện...)
  • đã được đưa vào (thói quen, sự tín ngưỡng...)
  • đã chính thức hoá (nhà thờ)
  • đã định, đã chắc, được củng cố; đã thích nghi
  • có uy tín

Những từ liên quan với ESTABLISHED

chartered, confirmed, ingrained, incorporated