friendly

/ˈfrɛndli/

 • Tính từ
 • thân mật, thân thiết, thân thiện
  1. a friendly smile: một nụ cười thân mật
  2. to have friendly relations with one's neighbours: có quan hệ thân mật với láng giềng của mình
  3. Friendly Society: hội ái hữu
  4. a friendly match: cuộc đấu giao hữu
 • thuận lợi, tiện lợi
 • (tôn giáo) (Friend) thuộc phái Quây-cơ
 • friendly lead
  1. cuộc giải trí có quyên tiền (để giúp người nghèo ở Luân-ddôn)