fur

/ˈfɚ/

 • Danh Từ
 • bộ lông mao, loài thú
 • bộ da lông thú
  1. a fox fur: bộ da lông cáo
 • bằng da lông thú
  1. a fur coat: cái áo choàng bằng da lông thú
 • (y học) tưa (lưỡi)
 • cấn (nước), cặn, cáu (ở đáy ấm, đáy nồi)
 • to makw the fur fly
  1. làm ầm ỹ, gây rối loạn
 • rất chóng vánh, làm rất nhanh
 • Động từ
 • lót da lông vào (áo), viền da lông vào (áo)
 • mặc áo lông thú cho (ai)
 • làm tưa (lưỡi)
 • làm (nồi, ấm) đóng cáu
 • cạo cáu ở (nồi, ấm...)
 • ken phẳng (sàn gỗ)
 • tưa (lưỡi)
 • đóng cáu (nồi, ấm)

Những từ liên quan với FUR

skin, jacket, pelt, coat, hide, fluff, lint