haunting

/ˈhɑːntɪŋ/

 • Danh Từ
 • nơi thường lui tới, nơi hay lai vãng
 • nơi thú thường đến kiếm mồi
 • sào huyệt (của bọn lưu manh...)
 • Động từ
 • năng lui tới, hay lui tới (nơi nào, người nào)
 • ám ảnh (ai) (ý nghĩ)
 • thường lảng vảng, thường lui tới, thường lai vãng
  1. to haunt in (about) a place: thường lảng vảng ở một nơi nào
  2. to haunt with someone: năng lui tới ai

Những từ liên quan với HAUNTING

ongoing, spooky, eerie