i dont feel well

 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
 • Do you feel better?
 • Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • Let me feel your pulse
 • Để tôi bắt mạch cho anh
well, I, feel
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • I feel dizzy and I’ve got no appetite
 • Tôi thấy chóng mặt và chẳng muốn ăn gì cả
 • How do you feel about that, Jane?
 • Cô cảm thấy thế nào về điều đó, Jane?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • Well then
 • Vậy thì
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • This is good as well as cheap
 • Hàng này vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt
 • Well, that was a great meal.
 • Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.
 • Well, the train shouldn’t be late.
 • Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được.
 • To eat well and can dress beautifully
 • Ăn trắng mặc trơn

Những từ liên quan với I DONT FEEL WELL