i speak two languages

 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I have two sisters
 • Tôi có 2 người chị (em gái)
two, I, speak
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • What are you two talking about?
 • Hai bạn đang nói chuyện gì?
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • Two tickets, please
 • Cho tôi 2 vé
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh

Những từ liên quan với I SPEAK TWO LANGUAGES