im not sure

 • I'm not sure
 • Tôi không chắc
 • Are you sure?
 • Bạn chắc không?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • I can't say for sure.
 • Tôi không thể nói chắc.
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I'm not afraid
 • Tôi không sợ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • I'm not busy
 • Tôi không bận
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • I'm not married
 • Tôi không có gia đình
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's not very expensive
 • Nó không đắt lắm
 • Not recently
 • Không phải lúc gần đây
 • Not yet
 • Chưa
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • That's not enough
 • Như vậy không đủ
 • That's not fair
 • Như vậy không công bằng
 • That's not right
 • Như vậy không đúng

Những từ liên quan với IM NOT SURE