is that enough

 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • I don't have enough money
 • Tôi không có đủ tiền
 • Is that enough?
 • Như vậy đủ không?
 • That's enough
 • Như vậy đủ rồi
 • That's not enough
 • Như vậy không đủ

Những từ liên quan với IS THAT ENOUGH