more than 200 miles

 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • It's longer than 2 miles
 • Nó dài hơn 2 dặm
 • It's shorter than 3 miles
 • Nó ngắn hơn 3 dặm
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • More than that
 • Hơn thế
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • The snow is more than 5 centermetres deep
 • Tuyết dày hơn 5 cm.
 • We need more facts and more concrete informations.
 • Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
 • He's faster than me
 • Anh ta nhanh hơn tôi
 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • She's older than me
 • Cô ta lớn tuổi hơn tôi
 • You're smarter than him
 • Bạn thông minh hơn anh ta
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • Please speak more slowly
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • More recently,....
 • gần đây hơn,......

Những từ liên quan với MORE THAN 200 MILES