more

/ˈmoɚ/

 • Tính từ
 • nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn
  1. there are more people than usual: có nhiều người hơn thường lệ
 • hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa
  1. to need more time: cần có thêm thì giờ
  2. one more day; one day more: thêm một ngày nữa
 • Trạng Từ
 • hơn, nhiều hơn
 • and what is more
  1. thêm nữa, hơn nữa; quan trọng hơn, quan trọng hơn nữa
 • to be no more
  1. đã chết
 • more and more
  1. càng ngày càng
 • the more the better
  1. càng nhiều càng tốt
 • more or less
  1. không ít thì nhiều
 • vào khoảng, khoảng chừng, ước độ
  1. one hundred more or less: khoảng chừng một trăm, trên dưới một trăm
 • the more... the more
  1. càng... càng
 • more than ever
  1. (xem) ever
 • not any more
  1. không nữa, không còn nữa
 • no more than
  1. không hơn, không quá
 • once more
  1. lại một lần nữa, thêm một lần nữa

Những từ liên quan với MORE

also, over, besides, extra, else, spare, major, fresh, other, extended, and, new, higher