my grandmother passed away last year

 • My grandmother passed away last year
 • Bà tôi mất hồi năm ngoái
 • Can you throw that away for me?
 • Bạn có thể quẳng cái đó đi giúp tôi được không?
 • Go away!
 • Cút đi
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • Be given 2 year imprisonment for....
 • bị kết án 2 năm tù về tội....
 • The interest is added to your account every year
 • Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản mỗi năm
 • Were you at the library last night?
 • Bạn có ở thư viện tối qua không?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What's your last name?
 • Họ của bạn là gì?
 • When was the last time you talked to your mother?
 • Bạn nói chuyện với mẹ bạn lần cuối khi nào?
 • Last but not least
 • Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
 • How long does it last?
 • Bộ phim kéo dài bao lâu?

Những từ liên quan với MY GRANDMOTHER PASSED AWAY LAST YEAR