pertinent

/ˈpɚtənənt/

  • Tính từ
  • thích hợp, thích đáng, đúng chỗ; đi thẳng vào (vấn đề...)
    1. this is not pertinent to the question: điều đó không thích hợp với vấn đề
    2. pertinent remark: lời nhận xét đúng chỗ
  • Danh Từ
  • vật phụ thuộc