please take me to the airport

 • Please take me to the airport
 • Làm ơn đưa tôi tới phi trường
 • Where is the airport?
 • Phi trường ở đâu?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
 • Please take me to this address
 • Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Would you take a message please?
 • Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
 • Please take the medicine according to the instruction
 • Ông uống thuốc theo chỉ dẫn nhé
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I'll take it
 • Tôi sẽ mua nó

Những từ liên quan với PLEASE TAKE ME TO THE AIRPORT

take