possessed

/pəˈzɛst/

 • Động từ
 • có, chiếm hữu
  1. to possess good qualities: có những đức tính tốt
  2. to be possessed of something: có cái gì
  3. to possess oneself of: chiếm, chiếm đoạt, chiếm lấy, chiếm hữu
  4. to possess oneself od someone's fortune: chiếm đoạt tài sản của ai
  5. to possess oneself: tự chủ
 • ám ảnh (ma quỷ...)
  1. to be possessed with (by) a devil: bị ma quỷ ám ảnh
  2. to be possessed with (by) and idea: bị một ý nghĩ ám ảnh
  3. what possesses you to do such as a thing?: cái gì đã ám ảnh anh khiến anh làm điều đó
 • like all possessed
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hết sức hăng hái, hết sức sôi nổi
 • to possess one's soul (one's mind)
  1. tự chủ được

Những từ liên quan với POSSESSED

insane, mad, frenzied, hooked, crazed, into, raving, haunted, cursed, frenetic