reciprocal

/rɪˈsɪprəkəl/

 • Tính từ
 • lẫn nhau, qua lại; có đi có lại, cả đôi bên
  1. reciprocal love: tình yêu thương lẫn nhau
  2. reciprocal protection: sự bảo vệ lẫn nhau
  3. a reciprocal mistake: sự lầm lẫn của cả đôi bên
 • (toán học) đảo, thuận nghịch
  1. reciprocal theorem: định lý đảo
  2. reciprocal equation: phương trình thuận nghịch
 • Danh Từ
 • (toán học) số đảo; hàm thuận nghịch
  1. the reciprocal of 3 is 1/3: số đảo của 3 là 1 roành