republican

/rɪˈpʌblɪkən/

 • Tính từ
 • cộng hoà
  1. republican ideals: những lý tưởng cộng hoà
 • (Republican) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) đảng cộng hoà
 • the Republican party
  1. đảng Cộng hoà
 • Danh Từ
 • người ủng hộ chế độ cộng hoà
 • (Republican) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng viên đảng cộng hoà

Những từ liên quan với REPUBLICAN

senator, democrat, president, chieftain, legislator, leader, partisan