see you tonight

 • See you tonight
 • Gặp bạn tối nay
 • Are you free tonight?
 • Tối nay bạn rảnh không?
 • What are you going to do tonight?
 • Bạn sẽ làm gì tối nay?
 • What seats are left tonight?
 • Tối nay còn vé ở những hàng ghế nào?
 • What’s on tonight?
 • Tối nay chiếu phim gì?
 • m tonight
 • Tôi muốn xác nhận chuyến bay của tôi lúc 5 giờ tối nay.
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • You see
 • Anh thấy đó
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • Let me see.
 • Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào

Những từ liên quan với SEE YOU TONIGHT