supervene

/ˌsuːpɚˈviːn/

  • Động từ
  • xảy ra không ngờ (làm gián đoạn, làm thay đổi một quá trình)

Những từ liên quan với SUPERVENE

supersede, succeed, supplant, on, result, chase, postdate, displace, replace, ensue, pursue