thank you sir

 • Thank you sir
 • Cám ơn ông
 • Do you have a prescription, sir?
 • Ông có đơn thuốc không?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation.
 • Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi.
 • Please show me your customs declaration, sir
 • Làm ơn cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.
 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • No, thank you
 • Không, cám ơn
 • Thank you miss
 • Cám ơn cô
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều
 • Thank you
 • Cám ơn
 • Thank you for setting us straight on, true second level of our project.
 • Cảm ơn vì đã sửa lại các sai lầm trong giai đoạn 2 ở đề án của chúng tôi.
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • Thank you for waiting. Go ahead, please.
 • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.
 • I would like to thank my family
 • Tôi muốn cám ơn gia đình tôi.
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào

Những từ liên quan với THANK YOU SIR