thanks for everything

 • Thanks for everything
 • Cám ơn về mọi việc
 • Everything is ready
 • Mọi thứ đã sẵn sàng
 • Is everything ok?
 • Mọi việc ổn không?
 • Thanks for your help
 • Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
 • Thanks
 • Cám ơn
 • Very good, thanks
 • Rất tốt, cám ơn
 • You offered very good service for my group. Thanks a lot
 • Cô đã phục vụ đoàn chúng tôi rất tốt. Cảm ơn cô rất nhiều
 • No, thanks. I’m just looking
 • Không, cám ơn. Tôi chỉ xem thôi
 • I’d like to express my thanks for your participation.
 • Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của ông.
 • Thanks for letting me go first.
 • Cám ơn đã nhường đường.

Những từ liên quan với THANKS FOR EVERYTHING