thanks

/ˈθæŋks/

 • Danh từ số nhiều
 • lời cảm ơn, sự cảm ơn
  1. to express one's thanks: tỏ lời cảm ơn, cảm tạ
  2. [very] many thanks;thanks very much: cảm ơn lắm
  3. no thanks: thôi, xin cảm ơn
  4. small thanks to you, I got for it: (mỉa mai) xin cảm ơn ạ, xin đủ
 • thanks to
  1. nhờ có

Những từ liên quan với THANKS

recognition, gratitude, blessing, acknowledgment