thanks for your help

 • Thanks for your help
 • Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
 • I’d like to express my thanks for your participation.
 • Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của ông.
 • Thanks for everything
 • Cám ơn về mọi việc
 • Thanks
 • Cám ơn
 • Very good, thanks
 • Rất tốt, cám ơn
 • You offered very good service for my group. Thanks a lot
 • Cô đã phục vụ đoàn chúng tôi rất tốt. Cảm ơn cô rất nhiều
 • No, thanks. I’m just looking
 • Không, cám ơn. Tôi chỉ xem thôi
 • Thanks for letting me go first.
 • Cám ơn đã nhường đường.
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • This cream should help
 • Loại kem này tốt đấy
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?

Những từ liên quan với THANKS FOR YOUR HELP