that looks old

 • That looks old
 • Cái đó trông cũ
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • How old are you?
 • Bạn bao nhiêu tuổi?
 • I'm 8 years old
 • Tôi 8 tuổi
 • That looks great
 • Cái đó trông tuyệt
 • It’s looks like rain
 • Trời giống như là sắp mưa vậy.

Những từ liên quan với THAT LOOKS OLD