old

/ˈoʊld/

 • Tính từ
 • già
  1. an old man: một ông già
  2. my old man: (thông tục) bà nhà tôi
  3. an old woman: bà già; người nhút nhát; người hay làm rối lên, người nhặng xị
  4. an old maid: gái già; bà cô, người kỹ tính và hay lo lắng
 • già giặn, có kinh nghiệm, lão luyện
  1. old head on young shoulders: ít tuổi nhưng già giặn
  2. old in diplomacy: có kinh nghiệm về ngoại giao
  3. an old bird: cáo già
  4. an old hand: tay lão luyện
 • lên... tuổi, thọ
  1. he is ten years old: nó lên mười (tuổi)
 • cũ, nát, rách, cổ
  1. old clothes: quần áo cũ
  2. old friends: những bạn cũ
  3. old as the hills: cổ như những trái đồi
 • thân mến (để gọi)
  1. look here, old man!: này!, ông bạn thân mến!
 • xưa, ngày xưa
  1. old Hanoi: Hà nội ngày xưa
 • the Old World
  1. đông bán cầu
 • old man of the sea
  1. người bám như đỉa
 • any old thing
  1. (từ lóng) bất cứ cái gì
 • to have a good (fine, high) old time
  1. (từ lóng) nghỉ rất thoải mái
 • my old bones
  1. (xem) bone
 • the old man
  1. cái thân này, cái thân già này
 • Danh Từ
 • of old xưa, ngày xưa
  1. the men of old: người xưa
  2. I have heard it of old: tôi nghe thấy vấn đề đó từ lâu rồi

Những từ liên quan với OLD

former, antique, mature, ancient, outmoded, aged, elderly, familiar, original, decrepit, primitive