thats her book

 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Is this your book?
 • Đây có phải là quyển sách của bạn không?
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • The book is on the table
 • Quyển sách ở trên cái bàn
 • The book is on top of the table
 • Quyển sách ở trên mặt bàn
 • The book is under the table
 • Quyển sách ở dưới cái bàn
 • There's a book under the table
 • Có một quyển sách dưới bàn
 • Whose book is that?
 • Đó là quyển sách của ai?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?

Những từ liên quan với THATS HER BOOK