the book is in front of the table

 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • The book is on the table
 • Quyển sách ở trên cái bàn
 • The book is on top of the table
 • Quyển sách ở trên mặt bàn
 • The book is under the table
 • Quyển sách ở dưới cái bàn
 • There's a book under the table
 • Có một quyển sách dưới bàn
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows
 • Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước
 • I like to sit in the front row
 • Tôi thích ngồi ở hàng ghế đầu tiên
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'd like a table near the window
 • Tôi muốn một phòng gần cửa sổ
 • There are some books on the table
 • Có vài quyển sách trên bàn
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Is this your book?
 • Đây có phải là quyển sách của bạn không?

Những từ liên quan với THE BOOK IS IN FRONT OF THE TABLE

the, of