thats too much

 • That's too much
 • Như vậy nhiều quá
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • I'm worried too
 • Tôi cũng lo
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's too late
 • Muộn quá rồi
 • That's too bad
 • Như vậy quá tệ
 • That's too expensive
 • Như vậy đắt quá
 • That's too late
 • Như vậy quá trễ
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • Too good to be true
 • Thiệt khó tin
 • Too bad
 • Ráng chiụ
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • It’s too big for me
 • Nó quá lớn đối với tôi
 • It’s too difficult to park your car in the city.
 • Rất khó tìm chỗ đậu cho xe hơi trong thành phố.
 • I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • This is too good to be true!
 • Chuyện này khó tin quá!
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm

Những từ liên quan với THATS TOO MUCH