the accident happened at the intersection

 • The accident happened at the intersection
 • Tai nạn xảy ra tại giao lộ
 • What happened?
 • Điều gì đã xảy ra?
 • I got in an accident
 • Tôi gặp tai nạn
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • It was not by accident that....
 • không phải tình cờ mà....
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?

Những từ liên quan với THE ACCIDENT HAPPENED AT THE INTERSECTION