vomit

/ˈvɑːmət/

 • Danh Từ
 • chất nôn mửa ra
 • thuốc mửa; chất làm nôn mửa
 • Động từ
 • nôn, mửa
   1. to vomit blood: nôn ra máu
 • phun ra, tuôn ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   1. to vomit smoke: phun khói
    to vomit abuses: tuôn ra những lời chửa rủa

Những từ liên quan với VOMIT

upchuck, ruminate, retch, heave, expel, puke, gag, eject, emit, hurl, spew, regurgitate