womanhood

/ˈwʊmənˌhʊd/

  • Danh Từ
  • tính chất đàn bà, tính chất phụ nữ; nữ tính
  • thời kỳ đã trưởng thành của người phụ nữ (đối lại với thời kỳ con gái); tư cách phụ nữ
  • nữ giới, giới đàn bà