worse

/ˈwɚs/

 • Tính từ
 • xấu hơn, tồi hơn, dở hơn
 • ác hơn
 • nguy hiểm hơn
 • (vị ngữ) nặng hơn, trầm trọng hơn, nguy kịch hơn (bệnh, hoàn cảnh)
   1. the doctor says he is worse today: bác sĩ nói bệnh anh ta hôm nay nặng hơn
    to have the worse ground: ở địa vị xấu hơn, ở trong điều kiện xấu hơn
 • Trạng Từ
 • xấu hơn, kém hơn
   1. he has been taken worse: bệnh tình anh ta trở nên xấu hơn (nặng hơn)
 • tệ hơn, mạnh hơn, quá quắt hơn
   1. it's raining worse than ever: mưa chưa bao giờ dữ như thế này
 • none the worse
   1. không kém
 • worse off
   1. lâm vào hoàn cảnh xấu hơn; sa sút
 • Danh Từ
 • cái xấu hơn, cái tệ hơn, cái tồi hơn
   1. there was worse to come: còn có những cái xấu hơn sẽ đến
 • tình trạng xấu hơn, chiều hướng xấu hơn
   1. a change for the worse: sự thay đổi xấu đi
    to go from bad to worse: ngày càng xấu hơn
 • (the worse) sự thua cuộc
   1. to have the worse: bị thua
    to put to the worse: thắng

Những từ liên quan với WORSE

poor, bad, ill