Động từ của COMPLEXITY trong từ điển Anh Việt

complex (Động từ)

/kɑmˈplɛks/