Tính từ của DEMAND trong từ điển Anh Việt

demanding (Tính từ)

/dɪˈmændɪŋ/

  • đòi hỏi khắt khe