Nghĩa của cụm từ all cars are parking on the roads trong tiếng Anh

 • All cars are parking on the roads.
 • Tất cả xe hơi đều đậu trên đường.
 • The cars are American
 • Những chiếc xe là xe Mỹ
 • The roads are slippery
 • Đường trơn
 • Grasp all, lose all.
 • Tham thì thâm.
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • All day.
 • Suốt ngày
 • Your things are all here
 • Tất cả đồ của bạn ở đây
 • Nothing at all
 • Không có gì cả
 • That's all
 • Có thế thôi, chỉ vậy thôi
 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • We are all family
 • Chúng tôi đều là người một nhà
 • You tire me out with all your questions.
 • Hỏi hoài, mệt quá.
 • Not at all!
 • Không sao!
 • Are these all of them?
 • Tất cả nằm trong đây phải không?
 • Do you think it's all right to do it?
 • Anh có nghĩ ta nên làm điều đó?

Những từ liên quan với ALL CARS ARE PARKING ON THE ROADS