clothing

/ˈkloʊðɪŋ/

  • Danh Từ
  • quần áo, y phục
    1. summer clothing: quần áo mùa hè

Những từ liên quan với CLOTHING

regalia, gear, habit, garb, frippery, costume, panoply, sack, equipment