cua hang do you sell medicine

 • (cửa hàng) Do you sell medicine?
 • Bạn có bán dược phẩm không?
 • Do you sell batteries?
 • Bạn có bán pin không?
 • Tôi rất vui được tổ chức bữa tiệc tối nay để tỏ lòng trân trọng bạn bè của chúng ta.
 • They look really inviting.
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Take this medicine
 • Dùng thuốc này
 • How do I take this medicine?
 • Thuốc này uống thế nào cô?
 • This medicine will relieve your pain
 • Thuốc này sẽ làm giảm cơn đau của anh
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • Please take the medicine according to the instruction
 • Ông uống thuốc theo chỉ dẫn nhé
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • And you?
 • Còn bạn?
 • Are you afraid?
 • Bạn sợ không?

Những từ liên quan với CUA HANG DO YOU SELL MEDICINE