disguise

/dəˈskaɪz/

 • Danh Từ
 • sự trá hình, sự cải trang
 • quần áo cải trang
 • sự giá trị; sự nguỵ trang; bề ngoài lừa dối
 • sự che giấu, sự che đậy
 • a blessing in disguise
  1. (xem) blessing
 • Động từ
 • trá hình, cải trang
  1. to disguise onself as...: cải trang là...
 • nguỵ trang (sự việc gì dưới một hình thức lừa dối)
 • che giấu, che đậy
  1. to disguise one's intention: che đậy ý định của mình
 • to be disguissed with liquour
  1. (xem) liquour