does it often snow in the winter in massachusetts

 • Does it often snow in the winter in Massachusetts?
 • Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
 • Do you go to Florida often?
 • Bạn có thường đi Florida không?
 • Please show me the style of jeans in this winter
 • Vui lòng cho tôi xem kiểu quần bò trong mùa đông này
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • The snow is more than 5 centermetres deep
 • Tuyết dày hơn 5 cm.
 • The ground is white with snow
 • Mặt đất trắng với tuyết
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He always does that for me
 • Anh ta luôn làm việc ấy cho tôi
 • How does it taste?
 • Nó có vị ra sao?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • Someone does that for me
 • Có người làm điều đó cho tôi

Những từ liên quan với DOES IT OFTEN SNOW IN THE WINTER IN MASSACHUSETTS

the, does