give me a call

 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi
 • Call the police.
 • Gọi cảnh sát
call, ME, a, give
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'd like to call the United States
 • Tôi muốn gọi sang Mỹ
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • Please call me
 • Làm ơn gọi cho tôi
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • Please call me Julia.
 • Xin hãy gọi tôi là Julia.
 • Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • Give me the pen
 • Đưa tôi cây viết
 • I give up
 • Tôi bỏ cuộc
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà

Những từ liên quan với GIVE ME A CALL