have you been waiting long

 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • Are you waiting for someone?
 • Bạn đang chờ ai đó hả?
 • I'm waiting for you
 • Tôi đang chờ bạn
 • Thank you for waiting. Go ahead, please.
 • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.
 • They're waiting for us
 • Họ đang chờ chúng ta
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • What have you been doing?
 • Dạo này đang làm gì?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ

Những từ liên quan với HAVE YOU BEEN WAITING LONG