have you eaten yet

 • Have you eaten yet?
 • Bạn đã ăn chưa?
 • Have you eaten at that restaurant?
 • Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • Not yet
 • Chưa
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Don't go yet.
 • Đừng đi vội.
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?

Những từ liên quan với HAVE YOU EATEN YET