he broke the window

 • He broke the window
 • Anh ta đánh vỡ cửa sổ
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'd like a table near the window
 • Tôi muốn một phòng gần cửa sổ
 • Open the window
 • Mở cửa sổ
 • Go to the window marked Parcel Post
 • Ông phải đến làm việc với bộ phận gửi bưu điện

Những từ liên quan với HE BROKE THE WINDOW