he thinks we dont want to go

 • He thinks we don't want to go
 • Anh ta nghĩ chúng ta không muốn đi
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
we, to, want, he, go
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I don't want it
 • Tôi không muốn nó
 • I don't want that
 • Tôi không muốn cái đó
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • I only want a snack
 • Tôi chỉ cần món ăn nhẹ
 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I want to contact our embassy
 • Tôi muốn liên lạc với tòa đại sứ của chúng ta
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I want to send this package to the United States
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • What do you want to do?
 • Bạn muốn làm gì?
 • Where do you want to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?

Những từ liên quan với HE THINKS WE DONT WANT TO GO