i want to ask you a question

 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • out of question
 • Không thể được
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
you, to, want, I, ask
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • May I ask who’s calling?
 • Xin hỏi ai đang gọi đó?
 • Ask for it!
 • Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • What do you want to do?
 • Bạn muốn làm gì?
 • Where do you want to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?

Những từ liên quan với I WANT TO ASK YOU A QUESTION

question, a