ask

/ˈæsk/

 • Động từ
 • hỏi
  1. to ask the time: hỏi giờ
 • xin, yêu cầu, thỉnh cầu
  1. to ask a favour of someone: xin ai một đặc ân
  2. to ask somebody to do something: yêu cầu ai làm gì
 • mời
  1. to ask someone to dinner: mời cơm ai
 • đòi hỏi
  1. it asks [for] attention: điều đó đòi hỏi sự chú ý
 • đòi
  1. to ask 600đ for a bicycle: đòi 600đ một cái xe đạp
 • (thông tục) chuốc lấy
  1. to ask for trouble; to ask for it: chuốc lấy sự phiền luỵ
 • to ask about
  1. hỏi về
 • to ask after
  1. hỏi thăm
 • ask me another!
  1. (thông tục) không biết, đừng hỏi tôi nữa!
 • to ask the banns
  1. (xem) bann

Những từ liên quan với ASK

petition, demand, grill, propose, order, needle, claim, plead, appeal, request, challenge, charge, beg, inquire, seek