petition

/pəˈtɪʃən/

 • Danh Từ
 • sự cầu xin, sự thỉnh cầu
 • đơn xin, đơn thỉnh cầu; kiến nghị
 • (pháp lý) đơn
 • Động từ
 • làm đơn xin, làm đơn thỉnh cầu; viết kiến nghị cho
 • cầu xin, thỉnh cầu; kiến nghị
  1. to petition for something: thỉnh cầu cái gì; kiến nghị cái gì
  2. to petition to be allowed to do something: xin phép được làm gì

Những từ liên quan với PETITION

ask, address, entreat, pray, memorial, application, prayer, request, implore, entreaty, beg, invocation, seek, beseech