hes in the kitchen

  • He's in the kitchen
  • Anh ta ở trong bếp
  • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
  • Could you introduce me to Miss White?
  • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
  • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
  • Mọi chuyện thế nào rồi?
  • How are you doing?

Những từ liên quan với HES IN THE KITCHEN