how far is it

 • How far is it to Chicago?
 • Tới Chicago bao xa?
 • How far is it?
 • Nó bao xa?
 • Is it far from here?
 • Nó cách xa đây không?
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
it, how, far, is
 • It's far from here
 • Nó cách xa đây
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • As far as I know,......
 • theo như tôi được biết,...

Những từ liên quan với HOW FAR IS IT